Het verzamelen van persoonlijke gegevens en vertrouwelijke informatie is onlosmakelijk verbonden met het beroep van gerechtsdeurwaarder. Uiteraard hechten wij belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en handelen wij conform de Belgische en Europese privacywetgeving.

Overeenkomstig artikel 519 van het Gerechtelijke Wetboek voeren wij taken uit, zoals het versturen van aanmaningen, het opstellen en betekenen van aktes, solvabiliteitsonderzoeken en het verrichten van vaststellingen. Hierbij maken wij gebruiken van persoonsgegevens, zodat wij op een juiste en correcte manier te werk kunnen gaan.

De gegevens die wij verwerken zijn divers: persoonsgegevens die u met ons deelt , gegevens die onze systemen verzamelen en informatie die wij verkrijgen via derden. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers. Daarnaast zijn wij gerechtigd persoonsgegevens op te vragen. We hebben onder meer toegang tot  het Rijksregister van de natuurlijke personen, het Centraal Bestand van Beslagberichten (CBB) en het Register van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV). Wij kunnen bovendien informatie opvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en het Registratiekantoor, maar zijn natuurlijk ook gebonden aan de wettelijke voorwaarden. Slechts in bepaalde gevallen krijgen wij toegang tot deze persoonsgegevens.

Onze databank is slechts intern toegankelijk en enkel in functie van onze wettelijke opdrachten. Onze medewerkers zijn contractueel gebonden tot een strikte vertrouwelijkheid en dienen dan ook in alle voorzichtigheid om te springen met de data. De informatie uit onze database kunnen wij ook delen met derden. Zo hebben wij een informatieplicht aan onze opdrachtgever en hun advocaat of raadsman, dienen wij informatie te delen met andere gerechtsdeurwaarders en overheidsdiensten (rechtbanken, politiediensten,..) en in uitzonderlijke gevallen dienen wij ook bepaalde gegevens over te maken aan diensten waarmee wij samenwerken ter uitvoering van onze taken, zoals slotenmaker en vertaalkantoren.

Alle gegevens worden bewaard in functie van het doel waarvoor ze werden verzameld. Doch gezien het karakter van bewijsmateriaal, houden we de gegevens maximaal 10 jaar na het beëindigen van de opdracht bij. Na deze termijn worden ze geanonimiseerd en/of gewist.

Eenieder heeft natuurlijk ook rechten met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens. Zo kunt u steeds bijkomende informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de ontvangers, de bewaartermijn en de bron van de gegevens. Bovendien bent u steeds in de mogelijkheid om kosteloos inzage te vragen in uw persoonsgegevens en desgevallend wijziging te laten aanbrengen. Uw aanvraag dient u schriftelijk te richten aan ons kantoor (privacy@gdwvergauwen.be), dit samen met uw identiteitsbewijs (recto-verso).  Bij herhaaldelijke verzoeken omtrent dezelfde (reeds verstrekte) gegevens kunnen administratieve meerkosten aangerekend worden of kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken kunnen geweigerd worden. Let wel, in bepaalde gevallen kunnen wij zelf geen wijzigingen aanbrengen en dient dit te gebeuren door andere partijen of instanties.  Indien nodig kunt u steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit (de gegevensbeschermingsautoriteit GBA, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Deze privacy policy kan ten allen tijde gewijzigd of aangevuld worden. De meest actuele versie kunt u hier terugvinden.