In een eerste fase trachten we de invordering van de schuld te regelen buiten een gerechtelijke procedure om. Via het sturen van aanmaningen en eventueel telefonisch contact met de debiteur proberen we het verschuldigde bedrag te innen. Indien nodig, stellen we een afbetalingsplan voor om zo de openstaande schuld op termijn in te vorderen.

Dankzij onze permanent geactualiseerde gegevensbank kunnen wij nutteloze kosten en procedures vermijden:

een minimale kost voor een maximaal resultaat.

Bovendien geeft het vooraf gevoerde solvabiliteitsonderzoek uitsluitsel over de opportuniteit van een gerechtelijke procedure. Als schuldeiser kan u echter zelf bepalen of u al dan niet het gerechtelijk traject wil aanvatten.